Allen, Craig R., University of Nebraska, United States